Šioje Privatumo politikoje (toliau – Politika) Jus informuojame, kodėl UAB „Jurentus“ renka ar naudojasi Jūsų asmens duomenimis, susijusiais su Jūsų, kaip kliento, santykiais su UAB „Jurentus“. Atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką.

 1. DUOMENŲ VALDYTOJAS

Vadovaujantis visais galiojančiais duomenų apsaugos teisės aktais, Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Jurentus“. UAB „Jurentus“ turi užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis šia Politika ir galiojančiais duomenų apsaugos teisės aktais.

Duomenų valdytojo kontaktiniai duomenys:

UAB „Jurentus“

Įmonės kodas: 303372667

Adresas: Pavasario g. 16, Kėdainiai, LT 57464

Telefonas: +37061288003

Darbuotojo atsakingo už duomenų apsaugą kontaktiniai duomenys:

Adresas: Pavasario g. 16, Kėdainiai, LT 57464

El. paštas: privatumas@jurentus.lt

 1. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS

Jūsų asmens duomenis galime rinkti įvairiais būdais, kurie paaiškinti žemiau. Paprastai asmens duomenis, kuriuos tvarkome, pateikiate Jūs, kai iš mūsų nuomojatės įrangą arba kitaip susisiekiate su mumis (pavyzdžiui, užpildę formas mūsų svetainėje arba kreipęsi į klientų aptarnavimo specialistus). Asmens duomenis, kuriuos renkame sudaro šios duomenų kategorijos:

 • Bendrieji asmens duomenys – vardas ir pavardė, gimimo data arba asmens kodas, asmens dokumento duomenys ir kopija, PVM mokėtojo kodas;
 • Kontaktinė informacija – el. pašto adresas, adresas ir telefono numeris. Verslo klientų atveju taip pat galime rinkti atitinkamą informaciją apie Jūsų pareigas ir kontaktinę informaciją Jūsų atstovaujamoje bendrovėje, taip pat atstovavimo duomenys;
 • Informacija apie santykius su klientu – bendravimas su klientu, kliento užklausos ir atsakymai, kliento apklausos ir grįžtamasis ryšys dėl mūsų suteiktų paslaugų kokybės atsiskaitymo ir kredito informacija, informacija apie nuomojamą įrangą ir sudarytos sutarties duomenys;
 • Mokumo vertinimo ir įsiskolinimų duomenys (įskaitant duomenis apie nemokumo pradžią ir pabaigą, įsiskolinimo dydį ir kitus duomenis, gautus iš skolų išieškojimo ar kredito bendrovių);
 • Susirašinėjimo ir kiti duomenys, suformuoti sutarties vykdymo kontekste.
 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS IR TEISINIS PAGRINDAS

Asmens duomenis tvarkome siekdami šių tikslų:

 • Paslaugų teikimas ir santykių su klientu valdymas

Pagrindinis tikslas, kurio siekiame rinkdami jūsų asmens duomenis, yra teikti Jums paslaugas, parengti ir vykdyti sutartis ir valdyti bei palaikyti santykius su Jumis ar bendrove, kurią atstovaujate kaip vadybininkas, darbuotojas, atstovas ar kitais pagrindais. Tokiu atveju asmens duomenis tvarkome remdamiesi mūsų su Jumis sudaryta sutartimi arba teisėtu mūsų interesu, kai sutartį su mumis sudaro Jūsų atstovaujama bendrovė. Šiuo tikslu užtikriname tinkamą, skaidrų ir efektyvų duomenų tvarkymą

 • Rinkodara

Galime Jums siųsti el. laiškus, kuriais informuosime apie naujas mūsų paslaugų savybes, prašysime Jūsų atsiliepimų arba teiksime jums kitą aktualią informaciją apie mūsų paslaugas. Šiuo atžvilgiu asmens duomenų tvarkymas grindžiamas mūsų teisėtu interesu teikti aktualią informaciją apie UAB „Jurentus“, Jums reklamuoti mūsų paslaugas ir tobulinti mūsų esamą verslo modelį. Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti rinkodaros pranešimų.

 • Paslaugų plėtojimas ir informacijos saugumas

Asmens duomenis taip pat tvarkome siekdami gerinti paslaugų kokybę ir plėtoti naujas paslaugas. Šiais atvejais asmens duomenų tvarkymas yra mūsų teisėtas interesas užtikrinti, kad turėsime pakankamai ir tinkamos informacijos savo paslaugoms plėtoti.

 • Su atsiskaitymu susiję duomenys

Asmens duomenis taip pat tvarkome siekdami vykdyti savo pareigas pagal galiojančius apskaitos ir mokesčių teisės aktus. Šiais atvejais asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas teisės normomis, pagal kurias tam tikrus duomenis turime saugoti apskaitos tikslais.

 • Su mokumo vertinimu ir skolų išieškojimu susiję duomenys

Asmens duomenis tvarkome tam, kad įvertintumėme Jūsų ar bendrovės, kurią atstovaujate, mokumą. Šį vertinimą taip pat atliekame siekdami valdyti informaciją apie Jūsų įsiskolinimus mums ir Jūsų mokumo potencialą.

Jeigu Jums išrašytos sąskaitos nėra tinkamai apmokamos arba negrąžinate išsinuomotos įrangos nustatytais terminais mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis pateikdami juos skolininkų registrams ir duomenų bazėms (tokioms kaip UAB „Creditinfo Lietuva“), teisinių paslaugų teikėjams tam, kad pradėtumėme skolos išieškojimo procedūras. Šiuo atveju asmens duomenis tvarkome remdamiesi mūsų teisėtu interesu užtikrinti mūsų ekonominės veiklos saugumą, taip pat užtikrinti mūsų bendrovės interesus, ir mūsų lūkestį gauti apmokėjimą už suteiktas paslaugas.

 • Su teisiniais reikalavimais susiję duomenys

Prireikus asmens duomenis galime tvarkyti siekdami įgyvendinti mūsų teisėtus interesus pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus, kylančius iš mūsų su Jumis ar bendrove, kurią atstovaujate, sudarytos sutarties.

 1. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS IR ATSKLEIDIMAS

4.1. Jūsų asmens duomenis galime atskleisti tretiesiems asmenims šiais atvejais:

 • kai tai leidžiama arba privaloma pagal teisės aktus, t. y. vykdydami kompetentingų institucijų prašymus arba vykstant teisiniams procesams;
 • kai reikalinga pradėti skolų išieškojimo procedūras; prašome atkreipti dėmesį, kad pagal sudaromos sutarties nuostatas mes įgyjame teisę perduoti Jūsų asmens duomenis bendrovėms, teikiančioms išieškojimo paslaugas, tuomet, kai pažeidžiate savo sutartinius įsipareigojimus mums.
 • kai sąžiningai manome, kad atskleidimas būtinas ginant mūsų teises, užtikrinant Jūsų saugą ar kitų saugą, tiriant sukčiavimo atvejus arba vykdant valdžios institucijos prašymą.

4.2. Jūsų asmens duomenis galime perduoti šiems subjektams:

 • mūsų darbuotojams, atsakingiems už bendravimą su klientais ir santykių palaikymą, taip pat kitiems darbuotojams, atliekantiems buhalterinės apskaitos, IT priežiūros, verslo analitikos ir planavimo funkcijas;
 • IT sistemų, kurias naudojame santykių su klientais valdymui, tiekėjams ir valdytojams;
 • Valstybinei mokesčių inspekcijai ir kitoms valstybinėms institucijoms, kai toks duomenų perdavimas yra būtinas pagal teisės aktų nuostatas;
 • bankams;
 • mūsų duomenų tvarkytojams ir kitiems subjektams, įtrauktiems į sutarties vykdymą;
 • subjektams, padedantiems mums įgyvendinti mūsų teises, kylančias iš sudarytos sutarties (skolų išieškojimo bendrovėms, teisinių paslaugų bendrovėms, teismams, kredito bendrovėms ir kt.);
 1. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS UŽ ES/EEE RIBŲ

Jūsų asmens duomenų neperduodame už ES ar Europos ekonominės erdvės ribų.

 1. SLAPUKAI

Be to, savo svetainėje www.jurentus.lt naudojame slapukus ir kitas panašias technologijas. Slapukai – tai maži tekstiniai failai, kurie įrašomi jūsų įrenginyje, kad būtų renkama ir įsimenama naudinga informacija, gerinamas mūsų svetainės funkcionalumas ir ja būtų lengviau naudotis. Be to, slapukus ir kitas panašias technologijas galime naudoti statistikos tikslais, siekdami sukaupti anoniminių apibendrintų statistinių duomenų apie, pavyzdžiui, svetainės naudojimą, kad galėtume suprasti, kaip lankytojai naudojasi mūsų svetaine ir gerinti naršymo patirtį.

Savo naršyklės parinktyse galite nustatyti, kad slapukai nebūtų naudojami, riboti slapukų naudojimą arba pašalinti slapukus iš savo naršyklės. Tačiau, kadangi slapukai yra svarbi mūsų svetainės dalis, jų naudojimo ribojimas gali turėti įtakos svetainės funkcionalumui.

 1. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS

Jūsų asmens duomenys bus saugomi tik tiek, kiek yra būtina šioje Politikoje apibrėžtiems tikslams siekti arba tiek, kiek tai reikalinga pagal taikytinus teisės aktus.

Dauguma jūsų asmens duomenų bus saugomi iki santykių su jumis, kaip klientu, nutraukimo. Kai kurie asmens duomenys gali būti saugomi Jums nutraukus santykius su mumis, jeigu to reikalaujama arba leidžiama pagal galiojančius teisės aktus. Pavyzdžiui, su apskaita susijusius dokumentus dėl buhalterinės apskaitos kilmės ar paslaugų teikimo fakto patvirtinimo (pvz. priėmimo – perdavimo aktus, PVM sąskaitas faktūras), saugome 10 metų, kaip tai reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos Vyriausiojo archyvaro įsakymą. Kai Jūsų asmens duomenys bus nebereikalingi pagal teisės aktus arba kurios nors šalies teises ir įsipareigojimus, Jūsų asmens duomenis ištrinsime.

 1. JŪSŲ TEISĖS

Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarkome. Jūs galite bet kuriuo metu susipažinti, taisyti, atnaujinti, keisti arba pašalinti savo asmens duomenis. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad tam tikra informacija yra būtina šioje Politikoje nustatytiems tikslams pasiekti ir taip pat gali būti privaloma pagal teisės aktus. Todėl tokių asmens duomenų pašalinti negalite.

Jūs turite teisę nesutikti su tam tikru duomenų tvarkymu. Atsižvelgiant į galiojančių duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, Jūs turite teisę riboti duomenų tvarkymą.

Jūs turite teisę į duomenų perkeliamumą, t. y. teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, paprastai naudojamu kompiuterio skaitomu formatu ir persiųsti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kiek to reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus.

Jūsų teisė, kad jūsų atžvilgiu nebūtų priimami vien tik automatizuotomis priemonėmis, įskaitant profiliavimą, pagrįsti sprendimai, yra gerbiama, kadangi „Ramirent“ sprendimų priėmimo metu visais atvejais dalyvauja žmogiškasis faktorius.

Aukščiau minėtus prašymus siųskite mums el. paštu privatumas@jurentus.lt  .

Jeigu turite prieštaravimų dėl to, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, turite teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos kontaktinė informacija skelbiama: https://www.ada.lt/.

 1. SAUGUMAS

Taikome pagrįstas saugumo priemones (įskaitant fizines, elektronines ir administracines), kad asmens duomenys būtų apsaugoti nuo praradimo, sugadinimo, netinkamo naudojimo, neteisėtos prieigos ar atskleidimo. Pavyzdžiui, su asmens duomenimis leidžiame susipažinti tik leidimą turintiems darbuotojams ir rangovams, kuriems informaciją reikia žinoti atliekant savo darbo užduotis.

Atkreipiame dėmesį, kad, nors stengiamės taikyti pagrįstas asmens duomenų saugumo priemones, nė viena saugumo sistema nėra apsaugota nuo visų galimų saugumo pažeidimų.

 1. ŠIOS POLITIKOS PAKEITIMAI

Ši Politika gali būti keičiama bet kuriuo metu. Jeigu ši Politika bus pakeista, apie tai jus informuosime savo svetainėje www.jurentus.lt, kurioje taip pat rasite naujausią šios Politikos versiją.

 1. SUSISIEKITE SU MUMIS

Jeigu turite klausimų dėl šios Politikos arba savo asmens duomenų, kuriuos mes tvarkome, susisiekite su mumis el. paštu privatumas@jurentus.lt .